Vlastnosti formulára

Formulár obsahuje mnoho vlastností. Sú rozdelené do piatich kariet: Formát, Údaje, Udalosť, Iné a Všetko (obsahuje vlastnosti z predchádzajúcich štyroch kariet). Povedzme si niečo o tých najbežnejšie používaných.

Continue reading

Advertisements

Zhutnenie a oprava databázy

Ak je databázový súbor príliš veľký, môže to spôsobovať problémy a niekedy aj poškodenie súboru. Preto Microsoft doporučuje databázu zhutňovať. Táto operácia sa v anglických verziách označuje ako compact and repair, v slovenských verziách nájdete názov zhutniť a opraviť. Výraz zhutniť sa však v slovenskom jazyku príliš neujal, podobne ako výraz dopyt, ktorý oveľa radšej nahrádzame anglickým query alebo českým dotaz.

Zhutnenie databázy sa doporučuje, najmä ak často vkladáme alebo aktualizujeme dáta, prípadne často aktualizujeme polia typu Memo. Zhutnenie databázy môžeme realizovať tromi spôsobmi:

Continue reading

Zobrazenie textového súboru

Už vieme, ako zapíšeme údaje do textového súboru. Teraz si ukážme spôsob, ako môžeme pomocou VBA tento súbor otvoriť v aplikácii Notepad. Využijeme k tomu príkaz Shell. Premenná sPath je typu String a je to cesta k textovému súboru log.txt.

If MsgBox(“Chcete zobraziť súbor?”, vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
  Shell “notepad.exe ” & sPath & “\log.txt”, vbNormalFocus
End If

Funkcia InputBox

Povedzme si niečo o funkcii InputBox. Táto funkcia má povinný len jeden parameter – text, ktorým vyzveme používateľa k zadaniu vstupu z klávesnice. V tomto príklade je to reťazec Enter number between 2 and 10. Takto vyzerá dialógové okno, ktoré vytvorí funkcia InputBox.

InputBox (pre zväčšenie v novom okne klikni na obrázok)

Continue reading